ENGLISH    

HERSIENING VAN DIE TAALBELEID

Die volgende dokumente het betrekking op die hersiening van die Taalbeleid. Dit sluit onder andere die voorstel in van die Rektor se Bestuurspan, soos goedgekeur deur die Raad by die Raadsvergadering van 16 November 2007.

Goedgekeurde voorstel 35kb (.pdf)

Konsepvoorstel 60kb (.pdf)

Voorlopige verslag van die Taaltaakgroep

Dokumentasie van statutêre liggame

Tydskaal 13kb (.pdf)

Voorlopige kernbevindinge van die Raadsondersoek deur prof Lawrie Schlemmer 176kb (.pdf)

 

Vergelyking van Twee Taalondersoeke Onderneem vir die Universiteit van Stellenbosch (.pdf)
Persverklaring: US Raad aanvaar nuwe onderrigmodel
Persverklaring: US Taalsentrum skep platform vir taalbeleidgesprek

 

 

Alle regte voorbehou © 2007 - 2011 Universiteit Stellenbosch
Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Tel.: +27 21 808 9111