US Tuisblad
IF Tuisblad
Struktuur
Vergaderingskedule
Werksprosedure
Uitvoerende Komitee
Lede
Dokumente

English
 

Die Institusionele Forum (IF)

Die Institusionele Forum (IF) is een van die Universiteit se 3 hoof statutêre liggame - die ander twee is onderskeidelik die Raad en die Senaat.
Die Universiteit se IF het in Augustus 1999 tot stand gekom ter voldoening aan die voorskrifte van die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997).

Vergaderings van die IF is oop vir alle belangstellende partye. Kyk na die IF se werksprosedure, gedragskode en vergaderingskedule.

 


Voorsitter: Mnr L Burrows
Tel:   +27 21 808-2243
E-pos: lrb@sun.ac.za
Hulpsekretaris: Me CG Truter
Tel: +27 21 808-3998
Faks: 0865948930
E-pos: tru@sun.ac.za


Die funksies en bevoegdhede van die IF

Die samestelling van die IF
Die Uitvoerende Komitee van die IF
Die ampstermyn van die lede van die IF
Die verkiesing van die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris van die IF
Taakgroepe

Die funksies en bevoegdhede van die IF word bepaal deur artikel 31(1) van die genoemde Wet:

(a) die IF moet die Raad oor aangeleenthede rakende die Universiteit adviseer, met inbegrip van -

(i) die implementering van die Wet en die nasionale beleid op hoër onderwys;
(ii) beleid oor ras- en geslagsregverdigheid;
(iii) die keuring van kandidate vir senior bestuursposisies;
(iv) gedragskodes, mediasie en prosedures vir dispuutoplossing; en
(v) die aanmoediging van ’n institusionele kultuur wat verdraagsaamheid en respek vir basiese menseregte bevorder en ’n geskikte omgewing vir onderrig, navorsing en studie skep; en

(b) die IF moet die werksaamhede verrig wat die Raad bepaal.

Terug

Die samestelling van die IF is in die US se Statuut soos volg uiteengesit:


Par
44. (1) Die IF bestaan uit 32 lede, agt lede uit elk van die volgende groeperinge: beheer- en bestuursektor, personeelsektor, studentesektor en gemeenskapsektor.

(2) Hierdie verteenwoordiging sien soos volg daar uit:

(i) Beheer- en bestuursektor:

(a) Twee lede van die Raad deur die Raad verkies

(b) Drie lede van die Senaat deur die Senaat verkies

(c) Die registrateur of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(d) Die Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(e) Die Direkteur: Diensbillikheid of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(ii) Personeelsektor:

(a) Drie lede uit eie geledere deur die permanente nie professorale akademiese personeel verkies

(b) Twee lede uit eie geledere deur die administratiewe en akademiese ondersteuningspersoneel verkies

(c) Een lid verkies uit eie geledere deur die personeel wat kwalifiseer om lid van die werknemersvereniging te wees

(d) Twee lede uit eie geledere deur die tegniese ondersteuningspersoneel verkies

(iii) Studentesektor:

(a) Twee lede van die SR deur die SR verkies

(b) Twee lede van die Primkomitee deur die Primkomitee verkies; een vanuit die koshuissektor en een vanuit die PSO-sektor

(c) Een lid deur die Verenigingsraad verkies

(d) Twee lede van die ABR deur die ABR verkies

(e) Een lid uit die Studente-unie, wat verkieslik die vorige termyn as verteenwoordiger van die studentesektor op die IF gedien het en wat deur die SR aangewys word

(iv) Gemeenskapsektor:

(a) Twee lede van die Konvokasie deur die president van die Konvokasie aangewys

(b) Ses persone onderskeidelik aangewys deur verteenwoordigende liggame van die burgerlike samelewing, sonder die uitsluiting van enige sektor daarvan, soos van tyd tot tyd deur die IF in samewerking met die Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie geïdentifiseer

 

Terug

Die Uitvoerende Komitee van die IF, wat jaarliks saamgestel word, is in die US se Statuut soos volg uiteengesit:

45. Die Uitvoerende Komitee, wat jaarliks saamgestel word, bestaan uit -

(a) die voorsitter, die ondervoorsitter en die sekretaris; en

(b) een lid uit elk van die sektore soos in subparagraaf 44 uiteengesit.

Terug

Die ampstermyn van die lede van die IF is in die US se Statuut soos volg uiteengesit:

46.

(1) Die ampstermyn van alle lede, uitgesonderd die lede deur studenteliggame verkies, is drie jaar, en lede is herkiesbaar. Om kontinuïteit te verseker, sal nie alle lede in dieselfde jaar verkies of benoem word nie.

(2) Die ampstermyn van lede deur studenteliggame verkies, is een jaar.

Terug

Die verkiesing van die voorsitter, ondervoorsitter en sekretaris van die IF is in die US se Statuut soos volg uiteengesit:

47. Die voorsitter, die ondervoorsitter en die sekretaris word jaarliks uit eie geledere deur die lede van die IF verkies.

Terug

Taakgroepe

Wanneer nodig, kan spesiale(ad hoc)-taakgroepe saamgestel word vir spesifieke onderwerpe.

Terug