ENGLISH    

 

http://www.sun.ac.za/newweb07/images/spacer.gif

 

 

JAARVERSLAG 2008 (.pdf)

 

Gevierde Oudstudent word Kanselier

Bestuurspan van die Rektor

Die Universiteitsraad

 

Verslag van die Voorsitter van die Raad

 

Verslag van die Rektor en Visekanselier

 

Senaatsverslag aan die Raad Ė

 

Verslag van die Viserektor (Onderrig)

 

Verslag van die Viserektor (Navorsing)

 

Verslag van die Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel)

 

Verslag van die Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies

Verslag van die Institusionele Forum

Verslag insake Interne Administratiewe en Bedryfstrukture en BeheermaatreŽls

Verslag insake Risikoblootstelling, -evaluering en -bestuur

 

Fakulteitsverslae:

 

Agriwetenskappe

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Gesondheidswetenskappe

 

Ingenieurswese

 

Krygskunde

 

Lettere en Sosiale Wetenskappe

 

Natuurwetenskappe

 

Opvoedkunde

 

Regsgeleerdheid

 

Teologie

 

Eregrade

Kanseliersmedalje

 

Gekonsolideerde FinansiŽle Jaarstate 2008

 

Terug na Jaarverslag