ENGLISH    

 

 

JAARVERSLAG 2006 (.pdf)

Boodskap van die Kanselier

Bestuurspan van die Rektor

Die Universiteitsraad

 

Verslag van die Voorsitter van die Raad

 

Verslag van die Rektor en Visekanselier

 

Senaatsverslag aan die Raad Ė

 

Verslag van die Viserektor (Onderrig)

 

Verslag van die Viserektor (Navorsing)

 

Verslag van die Viserektor (Bedryf)

 

Verslag van die Uitvoerende Direkteur: Finansies

 

Verslag van die Uitvoerende Direkteur: Innovasie

Verslag van die Institusionele Forum

Verslag insake Interne Administratiewe en Bedryfstrukture en BeheermaatreŽls

 

Fakulteitsverslae:

 

Agriwetenskappe

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Gesondheidswetenskappe

 

Ingenieurswese

 

Krygskunde

 

Lettere en Wysbegeerte

 

Natuurwetenskappe

 

Opvoedkunde

 

Regsgeleerdheid

 

Teologie

 

Eerbewyse deur die Universiteit

 

Gekonsolideerde FinansiŽle Jaarstate 2006

 

Volledige Weergawe 7.5MB

 

Terug na Jaarverslag

 

Alle regte voorbehou © 2007 Universiteit Stellenbosch
Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid -Afrika
Tel.: +27 21 808 9111